Statut

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej
„KARPATKA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa, siedziba, teren działania stowarzyszenia.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej„KARPATKA”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie równolegle lub zamiennie może używać znaku graficznego – logo Stowarzyszenia, według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia, może także używać skrótu nazwy w brzmieniu: Stowarzyszenie „KARPATKA”.
3.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy karpackim wsiom i ich mieszkańcom.
4.Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Mszana, gm. Dukla. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5.Stowarzyszenie może posiadać pieczęć z logo, nazwą i adresem.
6.Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
7.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.
8.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2. Cele Stowarzyszenia:

Celami Stowarzyszenia są:
1.Wsparcie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego karpackich obszarów wiejskich.
2.Aktywizacja mieszkańców.
3.Eliminowanie zagrożeń w życiu społecznym – alkoholizm, narkomania, demoralizacja dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie już powstałym skutkom tych zagrożeń.
4.Ochrona przyrody. Edukacja ekologiczna.
5.Ochrona i upowszechnianie wartości kultury ludowej i rękodzieła. Propagowanie edukacji kulturalnej, etnograficznej i tolerancji kulturowej.
6.Równanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR).
7.Podnoszenie poziomu estetyki życia wiejskiego.
8.Rozwój turystyki przyjaznej ekologicznie.
9.Inne cele wynikające z bieżących potrzeb wsi.

§ 3. Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.Opracowywanie projektów i pozyskiwanie funduszy na działalność.
2.Ratowanie i ochronę zabytków kultury oraz elementów kultury w regionie.
3.Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
4.Wspieranie istniejących i zakładanie nowych świetlic wiejskich.
5.Wspieranie, promowanie i propagowanie produktu lokalnego.
6.Propagowanie postaw proekologicznych w środowisku .
7.Kultywowanie istniejących i poszukiwanie zapomnianych tradycji związanych z regionem karpackim. Propagowanie rękodzieła.
8.Wspieranie edukacji szkolnej i przedszkolnej.
9.Zakładanie wiejskich przedszkoli i szkół na zasadach przewidzianych prawem.
10.Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji , doradztwa, wycieczek i innych form umożliwiających wielostronny rozwój mieszkańców wsi.
11.Prowadzenie działalności wydawniczej.
12.Wspieranie turystyki i agroturystyki przyjaznej ekologicznie.
13.Wspieranie kultury i kultury fizycznej – organizowanie imprez kulturalnych i sportowych- mecze, rozgrywki, zawody, spektakle teatralne, festiwale, bale charytatywne i inne .
14.Organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci.
15.Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki.
16.Wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców wsi, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, organizowanie spółdzielni socjalnych.
17.Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
18.Popularyzację rolnictwa ekologicznego.
19.Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
20.Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi i rozwiązywaniem problemów mieszkańców wsi.

Rozdział II
§ 4. Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1)złoży deklarację członkowską na piśmie,
2)przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
9.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
10.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)regularnego opłacania składek.
11.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
13.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14.Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
b. z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
d. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia .
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) . śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 5. Władze Stowarzyszenia

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zgromadzenie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata od dnia wyboru. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku nie dojścia do skutku
posiedzenia organu Stowarzyszenia na skutek braku quorum, odbywa się posiedzenie w drugim terminie po upływie nie mniej niż pół godziny od pierwszego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych.
Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuje corocznie na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględna większością głosów w głosowaniu tajnym.
4.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a.z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b.z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie ,w pierwszym półroczu przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a.określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.uchwalanie zmian statutu,
c.wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d.udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.uchwalanie budżetu,
g.uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
9.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
10.Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
11.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
12.Do kompetencji Zarządu należą:
1)realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3)sporządzanie planów pracy i budżetu,
4)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8)przyjmowanie i skreślanie członków.
4.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
5.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
6.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie działalności Zarządu,
2)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
7.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział III
§ 6. Majątek i Fundusze

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)ze składek członkowskich,
2)darowizn, spadków, zapisów,
3)dotacji i ofiarności publicznej,
4)innych wpływów.
1.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział IV
§ 7. Postanowienia końcowe

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.